Buradasınız: Ana sayfa - Cilt Hastalıgları - Su Çiçeği Hastalıgı Ve Nedenleri
 
 

Su Çiçeği Hastalıgı Ve Nedenleri

Genellikle küçüklük çağlarında ortaya çıkan suçiçeği, oldukça yaygın görülmekle beraber ağır emarelere yol açmayan vi­rüs kökenli bir bulaşıcı hastalıktır. Ti­pik döküntüler, deride içi sıvı dolu ka­barcıklardan oluşur. Çok bulaşıcı olan bu hastalığa hafifçe umumi emareler de eş­lik eder.

SEBELERİ VE NEDENLERİ

Suçiçeğinin etkeni, herpes grubundan bir virüstür. Uçuk (herpes simplex) virüsüne oldukça benzeyen ve herpesvirus varicella ya da varicella zoster isimleriyle tanınan bu virüs suçiçeğinin yanı sıra zona hastalığının da etkenidir. Hastalık esas şekilde suçiçeği virüsüyle yüklü tükürük damlacıklarının ağızdan solu­num yollarına alınması neticesi bulaşır. Vücuda giren suçiçeği virüsü hemen hemen bi­linmeyen dokulara yuvalanarak çoğalır.
Hastalığa has döküntülerin gruplar ha­linde birbiri peşi sıra çıkarak tüm vü­cuda yayılması, virüsün aralıklı şekilde kana geçtiğini gösterir.
Virüs, derideki kılcal damarları etki­leyerek üstderi (epidermis) yapısının bozulmasına, içi serum, epitel ve kimi zaman irin hücreleriyle dolu tipik kabarcık­ların oluşmasına yol açar. Su çiçeği vi­rüsünden meydana gelen bu lezyonlar de­riyle kısıtlı kalmaz; yiyecek borusu, pankreas, böbrek havuzu, idrar borusu (üreter), idrar kesesi ve böbreküstü bez­lerinde de görülür.
GÖRÜLME SIKLIĞI
Suçiçeği en oldukça 2-8 yaşlan arasındaki çocuklarda görülen bir hastalıktır. Ama hayatın her safhasında cinsiyet ve ırka bağlı olmaksızın ortaya çıkabilir. Hastalık kış ve ilkbahar aylarında daha yoğun görülür. Üç ayını doldurmamış bebek­lerde suçiçeğine nadir şekilde rastlanır. Bu vaziyetin anneden kazanılan geçici bir bağışıklıkla alakalı bulunduğu sanılmak­tadır. Çok seyrek rastlanmakla beraber hastalık benzer insanda iki defa ortaya çıka­bilir. Bu ayrıksı örnekler bir yana bıra­kılırsa suçiçeği geçiren hastalar yaşam boyu kalıcı bağışıklık kazanmaktadır.
BELİRTİLERİ
Bulaşma ve ilk emareler içinde geçen kuluçka müddeti 2-3 haftada tamamlanır. Ortaya çıkan döküntüler 24-36 saatte, makûl tecrübe et ve deride kabartı yapmayan noktalar halindeki lekelerden, içi sı­vı dolu kabarcıklara dönüşür. Kabarcık­ların etrafında halka biçiminde belir­gin bir kızarıklık görülür. Bu kızarıklık­lar kabarcıkların kurumaya başlamasıy­la kaybolur. Kabarcıklar ortalarından kuruyup kabuk bağlamaya başladığında göbekli bir görünüm kazanır.
Döküntüler ilk ilkin göğüste ve sırt­ta belirerek hızla yayıbr. Hafif olgular­da döküntü baş, surat ve gövdeyle sınırlı­dır. Ağır olgularda daha yaygın olan dö­küntüler kol ve bacaklara, gözün dış za­rına (konjunktiva), yutak, gırtlak ve so­luk borusu mukozalarına da sıçrar.
Döküntüler kabukların düşmesiyle 5-20 gün içerisinde iz bırakmadan kaybo­lur. Ama karşı durulmaz bir kaşınma is­teği uyandıran bu döküntülerin kaşın­ması zorunda deride çiçekbozuğunu çağrıştıran ufak çukurlar kalabilir. Sürek­li çıkan yeni döküntüler sebebiyle vü­cudun bir bölgesinde döküntülerin bü­tün gelişme evreleri benzer anda görülebi­lir. Bu da suçiçeğinin ayırt edici özellik­lerinden birisini oluşturur. Ateş çoğunlukla 38,5°C-39°C içinde kalır. Ama ağır hallerde 40,5°C’ye ulaşabilir.
TEDAVİ
Öbür virüs kökenli hastalıklarda oldu­ğu benzeri suçiçeğini de iyileştirecek bir ilaç yoktur. Tedavi girişimi esas ola­rak hastanın yakınmalarını olabildiğin­ce azaltmaya yöneliktir. Hastalığı ağır geçiren bebek ve çocuklarda, bilhassa bir ayını doldurmamış bebeklerde,kortikoit rehabilitasyonu gören hastalarda kan kanseri benzeri fena huylu hastalı larda, iyileşme dönemindeki zona ha talannın serumundan elde edilen ga maglobülinler kullanılabilir. Bu uy§ lama, bulaşmayı izleyen üç gün içine yapılırsa rahatsızlığı önler. Belirtilere ye nelik rehabilitasyon Özellikle kaşıntıyı azmayı amaçlar.
Sabunlu suyla yoğun banyo yapılıra gelişebilecek cilt enfeksiyonlarım öı leyeceğinden yararlıdır. Ayrıca hast nın iç çamaşırlarının ve yatağının he gün değiştirilmesi önerilir. Yüzde oranında sodyum bikarbonat içeren çc zeltiler, mentol içeren ikincil pudrası ya da antihistaminikli losyonlar kaşıntı) hafifletir. Döküntülerin Örselenmes derin lezyonlara ve deride yara izi kalmasına yol açacağından, suçiçekli cukların kaşınması netlikle engellen­melidir. Olası kaşınmanın yol açacağı i zararları en üye indirmek için hastanın tırnakları özenle kesilerek törpülenmeli, bebeklere ise eldiven giydirilmelidir
Suçiçeği ve çiçek hastalığının deride yol açmış olduğu emareler içinde ayrım var mıdır?

Cevap
Makûllerle başlayan, kabartılann ortaya çıkmasıyla papüllere, daha sonrasında içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşen ve en nihayetinde kabuk bağlayan döküntüler hem suçiçeğinde, hem de çiçek hastalığında görülür. Ama çiçek hastalığında tüm lezyonlar benzer anda başlayıp eşzamanlı şekilde gelişir. Suçiçeğinde ise” fark evrelerdeki döküntüler benzer anda görülebilir.
Koruyucu hekimlik sahasında kazanılan en büyük basan çiçek hastalığının, aşılamayla ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bu hastalık tarih süresince büyük” salgınlara yol açmış, Dünya Sağlık Örgütü 1977′de hastalığın yeryüzünden silindiğini açıklamıştır.

Soru

SUÇİÇEĞİNİN ZONALI ERİŞKİNLERDEN DE BULAŞABİLİR Mİ?

Cevap

Suçiçeğinin, zonalı erişkinlerden de bulaşabileceği doğru mudur?
Suçiçeği ve zona aynî tür virüsün yol açmış olduğu hastalıklardır. Bu nedenle zonalı bir kişiyle temas eden bebek ve çocuklarda suçiçeği görülebilir. Zona ve su­çiçeğinin ayrı hastalıklar şekilde ortaya çıkmasına benzer virüsün iki ayrıcalıklı bi-Çİmde etkinlik göstermesi sebep olmaktadır. Virüs, kendisine karşı imal edilmiş antikorları taşımayan, kısaca bağışıklık kazanmamış kişilerde de saçiçeğine yol açar. Bunlar tabii şekilde bir çok defa bebekler ve çocuklardır. Suçiçeği çı­karanların virüsle yine karşılaşması ise zona rahatsızlığına yol açar.

Soru

Gebelik esnasında suçiçeği tehlikeli midir?

Cevap
Gebelikte geçirilen suçiçeği dölüt için son aşama tehlikelidir. Annenin ge­beliğin ilk 4 ayında geçireceği suçiçeği çoğunlukla dölütün ölümüne ve dola­yısıyla düşüğe yol açar. Anne için çekince yoktur. Hastalık düzgüsel gidişini gösterir.

Etiketler:, , , ,


Yorum yapın

Sponsor bağlantılar